ระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด”

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563